Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") spoločnosti PRG Trading Group s.r.o., so sídlom Denisova 1300/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika, IČ 02630664, zapísaná v obchodnom registri pod sp. zn. C 22460 vedenej Krajským súdom v Českých Budějoviciach, e-mail ahoj@smartpanda.sk, telefónne číslo +421 277 270 025 ("My" alebo "Predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov ("Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti Vás ako kupujúceho a Nás ako predávajúceho, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ("Zmluva") uzavretej prostredníctvom E-shopu na webových stránkach https://www.smartpanda.sk.

Ustanovenia týchto Podmienok sú nedeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Znenie Podmienok môžeme jednostranne meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

Ako iste viete, komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás, a Zmluva je tak uzavretá diaľkovým spôsobom v prostredí E-shopu, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky ("webové rozhranie E-shopu").

Akákoľvek časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vašho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda prednost pred Podmienkami.

 I. NIEKTORÉ DEFINÍCIE

1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete platiť za tovar;

2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete platiť za doručenie tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;

3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;

4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;

5. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;

6. Objednávka je Vaš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe tovaru s Nami;

7. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami poskytnutých údajov, ktoré umožňujú uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného tovaru a uzavretých Zmlúv;

8. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;

9. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope.

 

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIA

1. Kúpa tovaru je možná iba cez webové rozhranie E-shopu.

2. Pri nákupe tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní tovaru, budeme teda považovať za správne a pravdivé.

3. Vytvorením objednávky (napr. kliknutím na tlačidlo, ktorým objednávku dokončujete) sa pre Vás tieto Podmienky stávajú záväznými. Súčasťou sú najmä Reklamačný poriadok, Podmienky ochrany osobných údajov, Spôsoby dopravy a platby a ďalšie dokumenty, na ktoré sa odkazujeme.

 

III. UZATVORENIE ZMLUVY

1. Zmluvu s nami je možné uzatvoriť iba v češtine.

2. Zmluva sa uzatvára na diaľku prostredníctvom internetového obchodu a náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však neodlišujú od základnej sadzby, ktorú platíte za používanie týchto prostriedkov (t.j. hlavne za prístup na internet), takže nemusíte očakávať žiadne dodatočné náklady účtované Nami nad rámec Celkovej ceny. Odoslaním Objednávky súhlasíte s tým, že komunikáciu na diaľku využívame.

3. Na to, aby sme mohli uzavrieť Zmluvu, musíte na internetovom obchode vytvoriť návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:

a) Informácie o nakupovanom tovare (na internetovom obchode označujete tovar, o ktorý máte záujem, tlačidlom "Do košíka");

b) Informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobe platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia tovaru. Tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci užívateľského rozhrania internetového obchodu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe tovaru, ktorý ste si zvolili, a spôsobu jeho doručenia;

c) Vaše identifikačné a kontaktné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;

d) V prípade Zmluvy, na základe ktorej Vám budeme tovar dodávať pravidelne a opakovane, tiež informáciu, ako dlho Vám budeme tovar dodávať.

4. Počas tvorby návrhu Objednávky môžete meniť a kontrolovať informácie až do jej vytvorenia. Po overení návrhu stlačením tlačidla "Objednať s povinnosťou platby" vytvoríte Objednávku. Pred stlačením tlačidla však musíte potvrdiť, že ste sa oboznámili a súhlasíte s týmito Podmienkami, inak nebude možné vytvoriť Objednávku. Na potvrdenie a súhlas slúži políčko s označením. Po stlačení tlačidla "Objednávka zaväzujúca k platbe" budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo nám.

5. Vašu Objednávku Vám potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke, čo najskôr po jej doručení k nám. Potvrdenie bude obsahovať súhrn Objednávky a tieto Podmienky. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi nami a Vami. Podmienky v platnom znení ku dňu Objednávky sú nedeliteľnou súčasťou Zmluvy.

6. Mohou nastať prípady, kedy Vám nemôžeme potvrdiť Objednávku. Ide najmä o situácie, keď tovar nie je k dispozícii, alebo keď objednáte väčší počet kusov tovaru, ako je nami umožnené. Informácie o maximálnom počte kusov Vám vždy v rámci E-shopu poskytneme vopred a nemalo by Vás to preto prekvapiť. Ak nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme potvrdiť Objednávku, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v upravenej podobe oproti Objednávke. V takom prípade je Zmluva uzavretá v momente, keď túto ponuku potvrdíte.  

7. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena, nie sme povinní dodávať Vám tovar za túto cenu, ani v prípade, že ste dostali potvrdenie Objednávky a teda došlo k uzatvoreniu zmluvy. V takom prípade Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám návrh na uzatvorenie novej zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Nová zmluva sa v takom prípade uzatvára v momente, keď potvrdíte náš návrh. V prípade, že náš návrh nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jeho odoslania, sme oprávnení od zmluvy odstúpiť. Za zjavnu chybu v cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena nezodpovedá bežnej cene u iných predajcov alebo ak chýba alebo prebytočne sa vyskytuje číslica.

8. V prípade, že dôjde k uzatvoreniu zmluvy, vzniká Vám záväzok zaplatiť Celkovú cenu.

9. V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku jeho prostredníctvom. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.

10. V niektorých prípadoch umožňujeme pri nákupe tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do predom určeného poľa. Ak tak urobíte, bude Vám tovar poskytnutý so zľavou.

IV. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1. Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať k svojmu Užívateľskému účtu.

2. Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivé všetky zadané údaje a v prípade zmien ich aktualizovať.

3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Vašou povinnosťou je zachovať mlčanlivosť v súvislosti s týmito prihlasovacími údajmi a neposkytnúť ich nikomu. V prípade zneužitia nenesieme žiadnu zodpovednosť.

4. Užívateľský účet je osobný a nie ste oprávnený umožniť jeho využívanie tretím osobám.

5. Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, najmä ak ho viac ako 1 rok nevyužívate alebo ak porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.

6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

V. CENOVÉ A PLATEBNÉ PODMIENKY, VYHRADENIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA

1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi cenou uvedenou pri Tovaru v rámci E-shopu a cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa použije cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V návrhu Objednávky je tiež uvedená cena za dopravu a prípadné podmienky, keď je doprava zdarma.

2. Celková cena je uvedená vrátane DPH a všetkých poplatkov stanovených zákonom.

3. Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

a) Bankovým prevodom. Informácie na vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 5 pracovných dní.

b) Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu GoPay, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.gopay.com/sk/. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do 2 pracovných dní.

c) Dobierkou. V takom prípade dojde k platbe pri doručení Tovaru za predání Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

d) Hotovosťou pri osobnom odbere. Hotovosťou je možné platiť Tovar v prípade jeho prevzatia v Našom prevádzkovom zariadení. V prípade platby hotovosťou pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu. Faktúra bude tiež dostupná v Užívateľskom účte.

5. Vlastnícke právo k tovaru Vám prechádza až po tom, čo zaplatíte Celkovú cenu a prevznete tovar. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.

 

VI. DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA VECI

1. Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vybrať z nasledujúcich možností:

a) Osobný odber na Našej prevádzke uvedenej v zozname prevádzok;

b) Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Packeta, GLS;

c) Dodanie prostredníctvom dopravných spoločností GLS, Packeta;

2. Tovar je možné doručiť na územie Slovenska.

3. Doba doručenia tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvolenom spôsobe doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia tovaru Vám bude sdelená v potvrdení objednávky. Doba uvedená na E-shope je len orientačná a môže sa líšiť od skutočného času dodania. V prípade osobného odběru na prevádzke Vás vždy o možnosti vyzdvihnutia tovaru budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

4. Po prevzatí tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť neprodleně oznámiť dopravcovi a nám. V prípade, že došlo k závade na obale, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupe do zásielky, nie je Vašou povinnosťou tovar od dopravcu prevziať.

5. V prípade, že porušíte svoju povinnosť prevziať tovar, okrem prípadov podľa čl. VI.4 podmienok, to nemá za následok porušenie našej povinnosti doručiť Vám tovar. Zároveň to, že nezoberiete tovar, neznamená odstúpenie od zmluvy medzi nami a Vami. V takom prípade však získavame právo od zmluvy odstúpiť z dôvodu Vašej podstatnej porušenia zmluvy. Ak sa rozhodneme využiť tohto práva, odstúpenie je účinné dňom, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie ceny za dopravu alebo na nárok na náhradu škody, ak vznikla.

6. Ak z dôvodov na Vašej strane bude tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo dohodnuté v zmluve, Vašou povinnosťou je nahradiť nám náklady súvisiace s týmto opakovaným doručením. Údaje na úhradu týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.

7. Riziko poškodenia tovaru prechádza na Vás v okamihu, keď ho prevzímate. Ak nezoberiete tovar, okrem prípadov podľa čl. VI.4 podmienok, riziko škody na tovare prechádza na Vás v okamihu, keď ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod rizika škody na tovar pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením alebo akýmkoľvek znížením hodnoty tovaru.

8. Ak tovar nebol uvedený v e-shope ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti, vždy Vás budeme informovať v prípade:

a) mimoriadneho výpadku výroby tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nie je možné tovar dodávať;

b) Ak dôjde k oneskorenému dodaniu Tovaru od nášho dodávateľa, vždy Vám oznámime nový predpokladaný čas dodania.

9. Ak nie sme schopní Vám dodat Tovar ani do 30 dní od uplynutia doby doručenia Tovaru uvedenej v potvrdení Objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, sme My aj Vy oprávnení od Smlouvy odstúpiť.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

1. Zaručujeme, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare podľa čl. VI.7 Podmienok je tovar bez vady, najmä potom, že:

a) má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a ak neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme uvedené v popise tovaru, prípadne také, ktoré sa dajú očakávať s ohľadom na povahu tovaru;

b) je vhodný na účely, ktoré sme uvedené alebo pre účely, ktoré sú pre tovar tohto typu bežné;

c) zodpovedá kvalite alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovená podľa vzorky;

d) je v odpovedajúcom množstve a hmotnosti;

e) spĺňa požiadavky naň kladené právnymi predpismi;

f) nie je zaťažený právami tretích strán.

2. Práva a povinnosti týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

3. V prípade, že bude mať tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. VII.1, môžete nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva z vadného plnenia (t.j. reklamovať tovar) zaslaním e-mailu alebo dopisu na naše adresy uvedené v našich identifikačných údajoch. Na reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok. Pri uplatnení práva z vadného plnenia je potrebné zvoliť, ako chcete vadu vyriešiť, pričom túto voľbu nemôžete následne, s výnimkou prípadov podľa čl. 7.4, bez našeho súhlasu zmeniť. Reklamáciu vybavíme v súlade s vaším uplatneným právom z vadného plnenia. V prípade, že si nezvolíte riešenie vady, máte práva uvedené v čl. 7.5 aj v situáciách, keď vadné plnenie bolo podstatným porušením zmluvy.

4. Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, máte nasledujúce práva:

a) na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady, alebo dodaním chýbajúcej časti tovaru;

b) na odstránenie vady opravou tovaru;

c) na primeranú zľavu z ceny;

d) na odstúpenie od zmluvy.

V prípade, že si vyberiete riešenie podľa bodov a) alebo b) a my vadu týmto spôsobom neodstránime v primeranej lehote, ktorú sme uvedli, alebo vám oznámime, že vadu touto cestou neodstránime vôbec, máte práva podľa bodov c) a d), aj keď ste ich v rámci reklamácie pôvodne nepožadovali. Zároveň ak si zvolíte odstránenie vady opravou tovaru a my zistíme, že vada je neopraviteľná, oznámime vám to a môžete si zvoliť iný spôsob odstránenia vady.

5. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, máte nasledujúce práva:

a) na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúcej časti tovaru;

b) na odstránenie vady opravou tovaru;

c) na primeranú zľavu z ceny.

Avšak ak vadu neodstránime včas alebo odmietneme vadu odstrániť, vzniká vám právo od zmluvy odstúpiť. Môžete odstúpiť aj v prípade, že nemôžete tovar riadne používať kvôli opakovanému výskytu vad po oprave tovaru alebo pri väčšom počte vad tovaru.

6. V prípade podstatného i nepodstatného porušenia nemôžete odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať dodanie novej veci, ak nedokážete vrátiť Tovar v stave, v akom ste ho prijali. To však neplatí v nasledujúcich prípadoch:

a) došlo k zmene stavu Tovaru v dôsledku prehliadky s cieľom zistiť vadu;

b) Tovar bol použitý ešte pred objavením vady;

c) nemožnosť vrátenia Tovaru v nezmenenom stave nebola spôsobená vašim konaním alebo zanedbaním,

d) pred objavením vady ste Tovar predali, spotrebovali alebo upravili pri bežnom použití; ak však k tomu došlo len čiastočne, vašou povinnosťou je vrátiť časť Tovaru, ktorú možno vrátiť, a v takom prípade vám nebude vrátená časť ceny zodpovedajúca vašej výhode z použitia časti Tovaru.

7. Do 3 dní od obdržania reklamácie vám na e-mailovú adresu potvrdíme, že sme reklamáciu prijali, kedy sme ju prijali a predpokladanú dobu trvania vybavenia reklamácie. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej prijatia. Lehotu môže byť po našej vzájomnej dohode predĺžená. Ak lehota marno uplynie, môžete odstúpiť od Zmluvy.

8. Ohľadom vybavenia reklamácie Vás budeme informovať e-mailom. Ak je reklamácia oprávnená, náleží Vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady musíte dokázať, napríklad účtenkami alebo potvrdeniami o cene dopravy. Ak došlo k odstráneniu vadného tovaru a výmenou za nový tovar, Vašou povinnosťou je vrátiť nám pôvodný tovar, avšak náklady na jeho vrátenie hradíme my.

9. Pokud jste podnikateľ, vašou povinností je bez zbytočného odkladu nahlásiť a uplatniť reklamáciu na zistenú vadu najneskôr do troch dní od prevzatia tovaru.

10. V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva z vadného plnenia v prípade, že vada sa prejaví u spotrebiteľského tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

11. Práva z vadného plnenia sa nevzťahujú na:

a) tovar predávaný za nižšiu cenu v dôsledku jeho vady, na ktorú bola ujednaná nižšia cena;

b) opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným používaním;

c) použitý tovar na vadu, ktorá zodpovedá miere jeho použitia alebo opotrebenia, ktorú mal tovar v čase, keď ste ho prevzali;

d) tovar, kde to vyplýva z jeho povahy.

 

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 1829 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu do lehoty 14 dní od doručenia tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, začína táto lehota bežať až dňom dodania poslednej časti tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína bežať dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo dopisu na Naše adresy uvedené v Našich identifikačných údajoch). Na odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2 Podmienok.

3. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:

a) tovar, jeho Cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na Našej vôli a môže k nim dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy;

b) dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ich Cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na Našej vôli;

c) tovar, ktorý bol upravený podľa Vašich požiadaviek alebo pre Vašu osobu;

d) Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zhoršeniu a tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným;;

e) Tovar v uzavretom obale, ktorý bol vyňatý z obalu a z hygienických dôvodov nie je možné ho vrátiť;

f) Dodávka zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu;

g) Dodávka novín, periodík alebo časopisov;

h) Dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vašim predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy.

4. Lehota na odstúpenie od Zmluvy podľa čl. VIII.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak nám v jej priebehu zašlete oznámenie o vašom odstúpení od Zmluvy.

5. V prípade odstúpenia od Zmluvy vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola platba uhradená, alebo na účet, ktorý ste si zvolili pri odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, ako nám Zbožie vrátite alebo než preukážete, že ste ho nám odoslali späť. Zbožie nám prosím vráťte čisté, ak je to možné, vrátane originálneho obalu.

6. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. VIII.2 Podmienok ste povinní zaslať nám Tovar do 14 dní od odstúpenia a nesiete náklady spojené s návratom tovaru k nám. Naopak máte právo na to, aby sme vám vrátili cenu za dopravu, avšak iba v najlacnejšom spôsobe dodania Tovaru, ktorý sme ponúkali. V prípade odstúpenia z dôvodu, že sme porušili uzavretú Zmluvu, hradíme aj náklady spojené s návratom tovaru k nám, ale opäť iba do výšky ceny za dopravu v najlacnejšom spôsobe dodania Tovaru, ktorý sme ponúkali pri dodaní Tovaru.

7. V prípade, že poškodíte tovar z dôvodu nesprávneho zaobchádzania s ním, ktoré nie je nevyhnutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti, nesiete za to zodpovednosť a musíte nám uhradiť vzniknutú škodu. Túto škodu vám vyúčtujeme po vrátení tovaru a splatnosť vyúčtovanej sumy je 14 dní. V prípade, že vám ešte nevrátime cenu za tovar, máme právo pripočítať tieto náklady na vašu pohľadávku na vrátenie ceny.

8. Máme právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek predtým, než vám dodáme tovar, ak existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné tovar dodať (hlavne dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody súvisiace s povahou tovaru) aj pred uplynutím lehoty uvedenej v článku VI.9. Podmienok. Tiež môžeme od zmluvy odstúpiť, ak je zrejmé, že ste poskytli v objednávke úmyselne nepravdivé informácie. Ak nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, máme právo od zmluvy odstúpiť kedykoľvek a bez udania dôvodu.

 

IX. RIEŠENIE SPOROV SO SPOTREBITEĽOM

1. Neviažu nás žiadne kódexy správania vo vzťahu k kupujúcim v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

2. Riešenie sťažností spotrebiteľov zabezpečujeme prostredníctvom elektronickej adresy ahoj@smartpanda.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti zašleme na elektronickú adresu kupujúceho.

3. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z dohody je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá sa nachádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, je možné využiť pri riešení sporov medzi predajcom a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kupnej zmluvy uzatvorenej elektronickými prostriedkami.

4. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak náš a váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (t.j. napríklad budeme posielať tovar mimo územia Českej republiky), vzťah bude vždy riadený právom Českej republiky. Ak ste však spotrebiteľmi, Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov týmto ujednaním nie sú dotknuté.

2. Zmluva je uzatváraná v češtine. Ak vznikne pre potreby kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v češtine.

3. Všetku písomnú korešpondenciu budeme s Vami doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená v našich identifikačných údajoch. Budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

4. Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My však máme oprávnenie zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzavretých zmlúv, ale iba zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. O zmene Vás však budeme informovať len v prípade, že máte vytvorený Užívateľský účet (aby ste túto informáciu mali v prípade, že budete objednávať nový tovar, zmena však nezakladá právo výpovede, pretože nemáme uzavretú zmluvu, ktorú by bolo možné vypovedať), alebo Vám na základe Zmluvy máme dodávať tovar pravidelne a opakovane. Informáciu o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Ak od Vás do 14 dní od zaslania informácie o zmene neobdržíme výpoveď uzavretej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku tovaru nasledujúcu po účinnosti zmien. Výpovedná lehota v prípade, že výpoveď podáte, činí 2 mesiace.

5. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré sa nedajú predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov atď.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a ak stav vyššej moci trvá dlhšie ako 10 dní, máme My i Vy právo od Zmluvy odstúpiť.

6. Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy.

7. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenie Objednávky so súhrnom Objednávky obdržíte e-mailom a budete tak mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.

8. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 13.4.2023.

 

 


PRÍLOHA Č. 1 - FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

Adresát:                  Smart Panda, Sokolovská 127/38, 186 00 Praha - Karlín, Česká republika.

Uplatnenie reklamácie

Dátum uzatvorenia zmluvy:

 

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný:

 

Popis chýb tovaru:

 

Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie, prípadne uvedenie čísla bankového účtu pre poskytnutie zľavy:

 

Zároveň žiadam o vystavenie potvrdenia o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som toto právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, spolu s mojím nárokom vrátane dátumu a spôsobu vybavenia reklamácie.

 

Dátum:

Podpis: 

 

 


 

PRÍLOHA Č. 2 - FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát:                  Smart Panda, Sokolovská 127/38, 186 00 Praha - Karlín, Česká republika.

Týmto vyhlasujem, že odstupujem od Zmluvy:

Dátum uzatvorenia zmluvy:

 

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Špecifikácia Produktu, na ktorý sa Zmluva vzťahuje:

 

Spôsob vrátenia obdržaných finančných prostriedkov alebo uvedenie čísla bankového účtu:

 

 

Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo v prípade, že objednal tovar prostredníctvom e-shopu spoločnosti PRG Trading Group s.r.o. ("Spoločnosť") alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku, okrem prípadov uvedených v § 1837 občianskeho zákonníka č. 89/2012 Zb. v platnom znení, odstúpiť od uzavretej zmluvy o kúpe do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to bez uvedenia dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií. Toto odstúpenie musí kupujúci oznámiť Spoločnosti písomne na adresu prevádzky Spoločnosti alebo elektronicky na e-mail uvedený vo vzorovom formulári.

Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od kúpnej zmluvy, musí tovar, ktorý od nej obdržal, odoslať alebo odovzdať Spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od kúpnej zmluvy, Spoločnosť mu vráti všetky finančné prostriedky (kúpnu cenu dodaného tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijala, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom. Ak kupujúci zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Spoločnosť ponúka, Spoločnosť mu vráti náklady na dodanie tovaru iba do výšky najlacnejšieho ponúkaného spôsobu dodania tovaru. Spoločnosť nie je povinná vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar odoslal Spoločnosti.

 

Dátum:

Podpis: