Reklamačný poriadok

PRG Trading Group s.r.o., IČO: 02630664, so sídlom Denisova 1300/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika (ďalej len "predávajúci").

I. Úvodné ustanovenia

Práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej len "reklamácie") musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Veci neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Predávajúci vhodným spôsobom informuje kupujúceho o tomto reklamačnom poriadku a na požiadanie kupujúceho ho poskytne v textovej podobe. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v znení neskorších predpisov (ďalej len "OZ") a zákonom č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Kupujúci je povinný sa pred objednaním tovaru oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP"). Kupujúci zároveň berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na vybavenie reklamácie, inak sa lehoty primerane predlžujú o dobu, v ktorej kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

Definície pojmov uvedené v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami uvedenými vo VOP. Ak tento reklamačný poriadok nedefinuje niektorý pojem, rozumie sa ním pojem v tom zmysle, v akom je definovaný vo VOP. Ak v ňom nie je definovaný, vykladá sa v zmysle, v akom ho používa zákon.

Predávajúci nezodpovedá za vadu:

  • ak existuje v čase prevzatia a ak je pre takúto vadu dohodnutá zľava z kúpnej ceny;
  • ak ide o použitú vec a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktorú mala vec pri prevzatí kupujúcim;
  • ak bola vada spôsobená opotrebovaním spôsobeným bežným používaním alebo ak vyplýva z povahy veci (napr. uplynutie doby jej životnosti);
  • ak ju spôsobil kupujúci a bola spôsobená nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením;
  • ak je spôsobená vonkajšou udalosťou, ktorú predávajúci nemôže ovplyvniť.

 

II. Kvalita pri prevzatí

1. Podľa § 2161 OZ predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady, t. j. že vec:

a) zodpovedá dohodnutému opisu, druhu, množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, vzájomnej súčinnosti a iným dohodnutým vlastnostiam;

b) je vhodná na účel, na ktorý ju kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a

c) je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:

a) vec je vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, a to aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania v danom odvetví, ak technické normy neexistujú;

b) vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane živosti, funkčnosti, zlučiteľnosti a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu;

c) predmet je dodaný s takým príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci primerane očakávať, a

d) vec zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím zmluvy.

Tento odsek sa neuplatní, ak predávajúci pred uzavretím zmluvy výslovne upozornil kupujúceho, že niektorá vlastnosť veci je odlišná, a kupujúci s tým pri uzavretí zmluvy výslovne súhlasil.

3. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, aby boli kupujúcemu poskytnuté dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu.

4. Okrem dohodnutých aktualizácií predávajúci zabezpečí, aby kupujúcemu boli poskytnuté aktualizácie, ktoré sú potrebné na to, aby si predmet zachoval vlastnosti uvedené v odsekoch 1 a 2 po prevzatí, a aby bol kupujúci informovaný o ich dostupnosti

a) počas obdobia dvoch rokov, ak sa má digitálny obsah alebo digitálna obsahová služba podľa zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, a ak je dohodnuté poskytovanie počas obdobia dlhšieho ako dva roky, počas celého tohto obdobia,

b) na dobu, ktorú môže kupujúci odôvodnene očakávať, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa zmluvy poskytovať jednorazovo; táto doba sa posudzuje podľa povahy a účelu predmetu zmluvy, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím na okolnosti v čase uzavretia zmluvy a povahu záväzku.

5. Ak sa vada prejaví do jedného roka od prevzatia, vec a/alebo služba sa považuje za vadnú už pri prevzatí.

 

III. Lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia

1. Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa prejaví do 2 rokov od prevzatia. V prípade tovaru označeného ako "zánovný" (zánovný tovar je použitý tovar, ktorý bol následne odborne skontrolovaný a označený ako "zánovný") sa môže lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia skrátiť na 21 mesiacov. V prípade použitého tovaru (použitý tovar je použitý alebo servisovaný tovar bez vád, ktorý nemusí mať kompletný obal a nič nebráni plnohodnotnému používaniu výrobku) sa lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia môže skrátiť na 12 mesiacov. Takéto skrátenie lehoty predávajúci uvedie v potvrdení o splnení povinnosti z chybného plnenia alebo na faktúre. Po uplynutí lehoty nemožno právo z vád uplatniť u predávajúceho, ak sa strany nedohodnú inak alebo ak predávajúci alebo výrobca neposkytne osobitnú záruku za akosť nad rámec svojich zákonných povinností.

2. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a ak sa má podľa zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, môže kupujúci reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví na digitálnom obsahu, do dvoch rokov od prevzatia. Ak sa má plnenie poskytovať dlhšie ako dva roky, kupujúci má právo reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví v tomto období.

3. Súd prizná kupujúcemu právo z vady aj vtedy, ak sa vada neobjavila bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol zistiť pri vynaložení primeranej starostlivosti. Predávajúci však nezodpovedá za zvýšenie rozsahu škody, ak kupujúci používa tovar, hoci o vade vie. Ak kupujúci oprávnene upozornil predávajúceho na vadu, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar užívať.

4. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nová lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia neplynie.

5. Lehotu na uplatnenie práv z vadného plnenia nemožno považovať za určenie životnosti tovaru, ktorá sa mení s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania alebo na dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

6. Pre kupujúceho podnikateľa môže byť lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia upravená odlišne, ak je to pri danom druhu tovaru výslovne uvedené, má prednosť takto stanovená lehota.

 

IV. Práva z vadného plnenia pre spotrebiteľov

1. Ak má tovar vady, môže kupujúci požadovať ich odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho.

2. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

3. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, ak

a)  predávajúci odmietol vadu odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s § 2170 ods. 1 a 2 OZ,

b)  sa vada prejavuje opakovane,

c)  vada je podstatným porušením zmluvy alebo

d)  z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

4. Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a hodnotou veci s vadou, ktorú kupujúci dostal.

5. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o nepodstatnú vadu; má sa za to, že vada nie je nepodstatná.

6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo mu kupujúci vec odovzdal alebo čo mu kupujúci preukázal, že mu vec odoslal.

 

V. Uplatnenie reklamácie

1. Kupujúci reklamuje vadu telefonicky, e-mailom, písomne alebo osobne v prevádzkarni predávajúceho. 2. Ak Kupujúci reklamuje vadu písomne alebo elektronicky, uvedie svoje kontaktné údaje, popis vady a žiadosť o spôsob vybavenia reklamácie. Vzorový formulár na uplatnenie reklamácie je súčasťou VOP, prípadne je možné použiť online formulár na webovej stránke www.smartpanda.sk/rma.

2. Predávajúci je povinný zabezpečiť prítomnosť zamestnanca oprávneného prijímať reklamácie počas celej prevádzkovej doby. Reklamáciu je možné uplatniť aj u osoby určenej v potvrdení vydanom predávajúcim kupujúcemu, na pokladničnom doklade alebo v záručnom liste, ak sa určená osoba nachádza v sídle predávajúceho alebo v mieste bližšom k sídlu kupujúceho.

3. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu, aké právo (spôsob vybavenia reklamácie) si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu Predávajúceho nie je možná. 4. Tovar by mal byť počas prepravy zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a mal by obsahovať príslušenstvo, bez ktorého nie je možné reklamovaný tovar používať a diagnostikovať (v každom prípade sa však odporúča k reklamovanému tovaru priložiť kompletné príslušenstvo).

4. Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého prevzatého príslušenstva, tak v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva. 

5. Predávajúci prevezme tovar na vlastné náklady za účelom odstránenia vady. Ak si to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci pred tým, ako sa vada prejavila, predávajúci vadnú vec demontuje a zmontuje opravenú alebo novú vec alebo uhradí náklady s tým spojené

6. Kupujúci je povinný preukázať, že je oprávnený uplatniť reklamáciu, najmä preukázať dátum kúpy, a to buď predložením dokladu o kúpe, potvrdením o plnení povinností predávajúceho z vadného plnenia zo záručného listu, alebo iným hodnoverným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu vady, ktorá bola reklamovaná v minulosti, za predpokladu, že mu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

 

VI. Vybavovanie reklamácie

1. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a spotrebiteľ o tom musí byť informovaný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

2. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje rozhodnúť o reklamácii do 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci - podnikateľ informovaný kontaktným e-mailom.

3. Predávajúci alebo ním poverený autorizovaný servis vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, a to bezodkladne po prijatí reklamácie. V prípade reklamácie uplatnenej osobne na pobočke je potvrdenie na žiadosť zákazníka bezodkladne odovzdané v listinnej podobe, vo všetkých ostatných prípadoch je potvrdenie zaslané e-mailom. Potvrdenie slúži len ako doklad o prijatí reklamácie. V rámci reklamačného konania sa posudzuje stav tovaru, v akom kupujúci odovzdal tovar predávajúcemu

4. Predávajúci je povinný písomne potvrdiť Kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie a dobu trvania reklamácie. Kupujúci nie je oprávnený raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie meniť bez súhlasu Predávajúceho, s výnimkou situácií, kedy zvolený spôsob vybavenia nie je možné vôbec alebo včas realizovať.

5. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, keď bol kupujúci informovaný o vybavení reklamácie; ak táto lehota márne uplynie, predávajúci je oprávnený účtovať primeraný poplatok za uskladnenie tovaru alebo tovar predať na vlastný účet. Predávajúci je povinný vopred upozorniť kupujúceho na tento postup a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

 

VII. Náklady reklamácie a riešenie sporov

1. Ak sa reklamácia uzná za oprávnenú, kupujúci má právo na náhradu nákladov účelne vynaložených pri uplatňovaní svojho práva.

2. Ak predávajúci zamietne reklamáciu ako neoprávnenú, môže sa kupujúci, alebo ak sa na tom zmluvné strany dohodnú, predávajúci, obrátiť na súdneho znalca v danom odbore a požiadať o nezávislé odborné posúdenie vady.

3. Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, môže sa kupujúci - spotrebiteľ obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu, ktorá je príslušná na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby. Bližšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke www.coi.cz. Alternatívne riešenie sporov je možné iniciovať aj prostredníctvom platformy ODR, ktorá je dostupná na stránke ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

 

VIII. Zmluvná záruka kvality

1. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o kúpe (faktúru) so zákonnými údajmi potrebnými na uplatnenie záruky najneskôr pri prevzatí tovaru. Na výslovnú žiadosť kupujúceho poskytne predávajúci záruku vo forme záručného listu. Štandardne však, ak to povaha tovaru umožňuje, predávajúci vydá kupujúcemu namiesto záručného listu doklad o kúpe obsahujúci vyššie uvedené údaje.

2. Ak je to v súvislosti s poskytnutou zárukou potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľne vysvetlí obsah poskytnutej záruky, jej rozsah, podmienky, trvanie a spôsob, akým možno uplatniť nároky z nej vyplývajúce. Predávajúci v záručnom liste tiež uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho súvisiace s kúpou veci.

 

IX. Testovanie vád

Tovar predložený na reklamáciu bude testovaný len na vady, ktoré Kupujúci uviedol (v reklamačnom formulári, v priloženom popisnom liste vady). Predávajúci odporúča písomnú formu uvedenia vady, ktorou sa rozumie aj elektronická komunikácia.

V prípade zamietnutia reklamácie a súhlasu Kupujúceho s úhradou opravy bude oprava spoplatnená podľa aktuálneho platného cenníka služieb.

Pred vykonaním platenej opravy bude Kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a čase potrebnom na jej vykonanie, pričom oprava bude vykonaná do 60 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru Predávajúcim. Platenú opravu je možné vykonať až po výslovnom súhlase Kupujúceho (alebo na základe servisnej zmluvy), ktorý je urobený po informácii podľa predchádzajúcej vety.

Ak je Kupujúci podnikateľom a ak je reklamácia zamietnutá, Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený preúčtovať Kupujúcemu náklady autorizovaného servisu na diagnostiku závady a dopravu podľa cenníka služieb.

 

X. Zálohovanie dát

Pri odovzdaní dátového nosiča na reklamáciu alebo opravu (typicky mobilný telefón, tablet) je Kupujúci povinný zabezpečiť adekvátne zálohovanie potrebných dát a zabrániť ich prípadnému zneužitiu alebo poškodeniu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu, poškodenie alebo zneužitie údajov uložených na zariadeniach na ukladanie dát.

Zariadenia na ukladanie dát sú zariadenia, ktorých poruchovosť je objektívnym javom s náhodným charakterom výskytu porúch. Predávajúci týmto upozorňuje kupujúceho na túto skutočnosť a odporúča systematické zálohovanie používateľských údajov na vhodné zariadenia (napr. Cloud). Záruka na tovar však týmto upozornením nie je obmedzená.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade vybavenia reklamácie výmenou zariadenia na ukladanie dát sa pôvodné zariadenie nevracia

 

XI. Zamietnutie reklamácie

1. Pre znečistenie tovaru - Predávajúci má právo zamietnuť reklamáciu tovaru v prípadoch, ak je reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti znečistený alebo nespĺňa základné požiadavky na hygienicky bezpečné predloženie tovaru na reklamáciu.

2. Pre zabezpečenie zariadenia - Ak je prístup k zariadeniu chránený heslom alebo gestom alebo iným zabezpečením prístupu, kupujúci musí pri uplatnení reklamácie toto zabezpečenie zrušiť alebo uviesť heslo v popise závady. V opačnom prípade má predávajúci právo reklamáciu zamietnuť. Bez úplného prístupu k zariadeniu nemusí byť možné zariadenie opraviť alebo diagnostikovať.

Ak je na zariadení aktivovaná akákoľvek služba proti krádeži, kupujúci musí túto službu pred uplatnením reklamácie deaktivovať. V opačnom prípade má predávajúci právo reklamáciu zamietnuť. Ide napríklad o služby Apple Find My, Xiaomi Find My Device a iné..

3. Úprava zakúpeného tovaru alebo služby Kupujúcim - V prípade, že Kupujúci predloží na reklamáciu tovar, ktorý bol upravený Kupujúcim alebo na jeho žiadosť, Kupujúci berie na vedomie, že servisný zásah môže takúto úpravu znehodnotiť, a to bez možnosti náhrady.

Úpravy vykonané Kupujúcim zahŕňajú napríklad aplikáciu fólie alebo ochranného skla na telefón alebo podobné zariadenie, aplikáciu skinu alebo nálepky na zariadenie, nášivku na oblečenie a podobné úpravy.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 13. 4. 2023 a nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.